Blue Flower

 Walne Zgromadzenie (sprawozdawczo – wyborcze) Członków TMPD

26 września 2020 r.

 

Walne Zgromadzenie Członków TMPD otwarła prezes Iwona Matyja, po czym nastąpiło sprawne wybranie przewodniczącej zebrania, którą została Pani Ewa Śliwa. Sekretarzem zebrania została Pani Agnieszka Kowalczyk.

 Po przedstawieniu przez Przewodniczącą zebrania porządku obrad zgromadzeni zatwierdzili go bez uwag. Następnie zostały powołane: komisja wnioskowa i skrutacyjna.

Część sprawozdawczą za rok 2019 rozpoczęła prezes Iwona Matyja sprawozdaniem merytorycznym z działalności Zarządu, po czym przewodniczący sekcji omówili szczegółowe sprawozdania z działań poszczególnych sekcji. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 przedstawiła Joanna Buda. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2019  zreferował przewodniczący Komisji Jan Pezowicz.

Uchwałę o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi TMPD zgromadzeni przyjęli jednogłośnie.

Kolejnym punktem były wybory nowego Zarządu. W skład nowego Zarządu weszli:

  • Prezes - Iwona Matyja,
  • Wiceprezes - sekretarz - Elwira Błaszczyk,
  • Wiceprezes - skarbnik - Maria Grefling,
  • Członkowie: Aneta Błaszczuk, Ryszard Szydłowski.

Skład Komisji Rewizyjnej nie uległ zmianie:

  • Jan Pezowicz,
  • Włodzimierz Kapela,
  • Andrzej Wójcik.

Kolejnym punktem zebrania była dyskusja na temat planowanych zadań w 2021 roku i na lata 2021-2023.

W dzisiejszej dobie pandemii trudno jest tworzyć plany, pomimo to na rok 2021 planuje się realizację odwołanych w roku 2020 uroczystości i wyjazdów związanych z 30 rocznicą współpracy z Bischofsheim.

Zebranie zakończyło przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.

Po zakończonych obradach poszliśmy się posilić potrawami z grilla i na wspólne rozmowy w mniej oficjalnej formie.

 BL

 

Powrót do Wydarzenia 2020