Blue Flower

Wane Zgromadzenia Członków Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa, które odbyło się 23 marca 2022 roku obejmował:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków TMPD.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

4. Powołanie komisji wnioskowej i skrutacyjnej.

5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu TMPD za rok 2021.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.

7. Przedstawienie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

8. Przedstawienie sprawozdań z prac poszczególnych sekcji.

9. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi TMPD.

10. Dyskusja na temat planowanych zadań na rok 2022.

11. Przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.

12. Sprawy różne.

Zamknięcie posiedzenia.

23 marca 2022 roku odbyło się walne zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa. Podsumowano działalność w 2021 roku. Był to drugi rok ograniczonych działań ze względu na pandemię COVID-19. O dwa lata przesunęły się obchody 30 lat współpracy z Bischofsheim. W 2022 roku planowany jest wyjazd na obchody do Niemiec, a w 2023 roku mają się odbyć uroczystości w Dzierżoniowie.
Zarząd otrzymał absolutorium.

Iwona Matyja

 

Powrót do Wydarzenia 2022