Blue Flower

Komunikaty 2020

 


Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków TMPD

Zapraszam na obrady Walnego Zgromadzenia w dniu 26.09.2020 r., I termin 16.00, II termin 16.15, miejsce - OSiR

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia (sprawozdawczo – wyborczego) Członków TMPD

26 września 2020 r.

    1.  Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków TMPD.
    2.  Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
    3.  Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
    4.  Powołanie komisji wnioskowej i skrutacyjnej.
    5.  Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu TMPD za 2019
           oraz podsumowanie pracy Zarządu w latach 2017-2020 – prezes TMPD               
    6.  Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019- księgowa TMPD
    7.  Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2019 - przewodniczący Komisji
    8.  Przedstawienie sprawozdań sekcji - przewodniczący poszczególnych sekcji.
    9.  Przyjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi TMPD
    10.  Wybory nowego zarządu.
    11.  Dyskusja na temat planowanych zadań w 2021 roku i na lata 2021-2023.
    12.  Przyjęcie wniosków Komisji Wnioskowej.
    13.  Sprawy różne.
    14.  Zamknięcie posiedzenia.

Prezes

Iwona Matyja


Uwaga:

Planowane uroczystości dotyczące współpracy z Bischofsheim oraz wycieczki do Niemiec i po Polsce z powodu pandemii Coronavirusa zostały przełożone na rok 2021.


Spotkanie noworoczne

Spotkanie noworoczne TMPD odbyło się w dniu 30.01.2020  w sali Tęcza przy ul.Parkowej 4b.